Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Mai Hồng Sơn
Tiêu Đề:
Kiến nghị liên quan đến việc không cấp giấy phép xây dựng nhà ở lâu dài
Địa chỉ:
Đông Hà
Nội dung:
Kiến nghị liên quan đến việc không cấp giấy phép xây dựng nhà ở lâu dài
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
UBND tỉnh có ý kiến trả lời như sau: 
(Xem nội dung cụ thể ở file đính kèm)
Đính kèm trả lời: