Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020

Đăng ngày 30 - 12 - 2019
100%

Ngày 26/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3636/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020. Tổ chức tinh gọn, sắp xếp ổn định bộ máy các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả thực thi các nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Chú trọng cải cách TTHC, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp tục nâng cao kết quả xếp hạng các Bộ Chỉ số PAR, INDEX, PAPI, PCI, SIPAS của tỉnh năm 2020, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương… (xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020...(31/12/2019 4:12 CH)

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020(30/12/2019 4:16 CH)

Chỉ thị về việc tổ chức Tết Canh Tý năm 2020(29/12/2019 5:32 CH)

Thành lập Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 tỉnh(28/12/2019 4:04 CH)

Thành lập Ban chỉ đạo dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện...(28/12/2019 3:53 CH)

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(26/12/2019 10:48 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
902 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/Thong-bao-cac-sang-kien-giai-phap-dat-diem-cao-du-kien-trao-thuong-cuoc-thi-Tim-kiem-sang-kien-giai-phap-cai-cach-hanh-chinh-tinh-Quang-Tri-nam-2019-1740/
http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/QD_3560_2019.signed.pdf