Khối thi đua các Ban, Chi cục thuộc Sở triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đăng ngày 26 - 12 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 26/12/2019, Khối thi đua các Ban, Chi cục thuộc Sở gồm 13 đơn vị với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong khối là tham mưu giúp các Sở quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phụ trách và tổ chức, hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2019, hoạt động của Khối thi đua  các Ban, Chi cục thuộc Sở đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, từng bước đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Thông qua hoạt động của khối thi đua, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thành viên trong khối đã cụ thể hóa kế hoạch, nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành; Luôn bám sát việc hỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến…

Tuy nhiên công tác thi đua khen thưởng năm 2019 vẫn còn những tồn tại hạn chế do lãnh đạo khối kiêm nhiệm, nhiệm vụ thường xuyên nhiều, trụ sở làm việc không tập trung nên gây khó khăn cho việc triển khai các hoạt động của khối…

Năm 2020, Khối thi đua các Ban, Chi cục thuộc Sở đề ra nhiệm vụ chính cần thực hiện: Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đọa của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan thuộc khối về công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đúng quy định của Luật Thi đua Khen thưởng. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch công tác thi đua của khối đã đề ra. Tăng cường, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nội dung ký kết thi đua. Đẩy mạnh các phong trào văn hóa thể thao trong toàn khối. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ công chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện chấm điểm, đánh giá xếp loại thi đua, xét khen thưởng đảm bảo đúng quy trình…

Tin mới nhất

Khối thi đua các Ban, Chi cục thuộc Sở triển khai nhiệm vụ năm 2020(26/12/2019 10:05 CH)

Mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động cao nhất gần 66 triệu đồng(18/12/2019 8:06 CH)

Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành...(12/12/2019 3:30 CH)

Hỗ trợ gần 60 triệu đồng cho người dân khó khăn huyện Hướng Hóa(09/12/2019 8:18 SA)

Lễ trao Giải báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp(30/11/2019 9:33 SA)

Công ty Xăng dầu Quảng Trị ước nộp ngân sách năm 2019 hơn 300 tỷ đồng(26/11/2019 7:05 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
902 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/Thong-bao-cac-sang-kien-giai-phap-dat-diem-cao-du-kien-trao-thuong-cuoc-thi-Tim-kiem-sang-kien-giai-phap-cai-cach-hanh-chinh-tinh-Quang-Tri-nam-2019-1740/
http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/QD_3560_2019.signed.pdf